Wyszukiwarka

Reklamacje

 1. W niniejszej polityce dotyczącej reklamacji przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

„Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

„Sprzedawca” – Cosmiq sp. z o. o. z siedziba w Puławach, adres: ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000848589, posiadająca NIP 7162829809 oraz REGON 386472381, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, w całości opłaconym,

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący nie zawiera ze Sprzedawcą umowy jako Konsument, akceptuje fakt, że rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.

 4. Konsument odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 5. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 6. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. żądać wymiany produktu na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  5. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 2. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://cosmiq.pl/files/docs/formularz_reklamacyjny.docx, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 5. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi, zgodnie z art. 568 § 1–5 Kodeksu cywilnego. Konsument traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 Kodeksu cywilnego, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 Kodeksu cywilnego).

 6. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

   1.